29.900.000 / m2 trở lên
14.800.000/m2 trở lên
6.800.000/m2 trở lên
14800000/m2 trở lên
cửa hàng chưng bày mới khai truong
có quà tặng cho những khách hàng vào cửa hàng
có nhiều ưu đãi